Sociální úsek

Sociální služby poskytujeme za úhradu ve sjednaném rozsahu, a to uživatelům převážně seniorského věku, kteří již nevyžadují další ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci fyzické osoby.

Uživatelům poskytujeme

 • maximální podporu, aby mohli žít běžným způsobem života
 • respektování práv, lidské důstojnosti, přání a individuálních potřeb
 • srozumitelné informace o pobytu a bezpečné prostředí
 • sociální ochranu, případně zprostředkování právní ochrany
 • zajišťování osobních záležitostí
 • podporu kontaktů s blízkými osobami a vnějším prostředím
 • podporu dobrých mezilidských vztahů mezi uživateli navzájem
 • ubytování, stravování, úklid a praní prádla
 • pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu
 • nepřetržitou ošetřovatelskou péči včetně rehabilitace
 • lékařskou péči v případě zhoršení stavu a obtíží

Klientům nabízíme také následující péči

 • zooterapii se speciálně vycvičenými psy, králíčky, kočkou
 • skupinové hry, cvičení a trénování paměti
 • muzikoterapii
 • pacientům zpříjemňují pobyt vyškolení dobrovolníci, studentky SZŠ a zdravotní klauni
 • nemocniční kaplanka poskytuje duchovní péči

Cílová skupina pro poskytování sociálních služeb

 • osoby, u kterých již pominuly důvody zdravotní hospitalizace, ale ještě nejsou vytvořeny podmínky pro jejich propuštění do domácí péče
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením

Věková struktura uživatelů

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Žadatelé, kterým sociální službu nelze nabídnout

 • slepí nebo se zbytky zraku
 • postižení hluchoslepotou
 • postižení hluchotou
 • trpící středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením
 • trpící psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, respektive jejich chování znemožňuje soužití s ostatními uživateli (diagnóza stanovená odborným lékařem)
 • trpící poruchou chování s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou v akutním stádiu  (osoby s psychotickými projevy, s diagnózou schizofrenie, se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách)
 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí nepřetržitého lékařského dohledu při hospitalizaci
 • trpící akutním infekčním onemocněním

Důvody nepřijetí žadatele

 • žadatel nespadá do uvedené cílové skupiny
 • kapacita lůžek je naplněna
 • nedošlo k dohodě mezi žadatelem o sociální službu a poskytovatelem

Náležitosti k zařazení žádosti do pořadníku

 • vyplnění žádosti o poskytování sociální služby v Nemocnici Šumperk
 • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby (vyplní praktický lékař), vyjádření se nevyžaduje, pokud byl uživatel převeden po dlouhodobé hospitalizaci v NŠ
 • pořízení kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

Úhrada sociálních služeb

Platba za ubytování činí u jednolůžkového pokoje 210 Kč/den, u pokoje s více lůžky 200 Kč/den, za stravu 170 Kč/den + náklady za poskytování péče (příspěvek na péči). V případě, že uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje k úhradě nákladů na sociální službu, je možné uzavřít smlouvu o spoluúčasti s osobou blízkou. Od přijetí uživatele sociální služby se stává příjemcem příspěvku na péči Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, č. účtu: 1055003238/5500. Povinností uživatele, příp. osoby blízké, je oznámit do 8 dnů tuto změnu, rozhodnou pro vyplácení příspěvku na péči, na příslušném úřadu práce. Uživateli musí po zaplacení pobytu a stravy zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Pokud je příjem nižší, zavazuje se osoba blízká přispívat na úhradu. V případě dlouhodobějšího přerušení sociální služby (např. z důvodu akutní hospitalizace, propustky), hradí uživatel  poskytovateli režijní náklady ve výši  200 Kč/den nebo je služba po dohodě ukončena.

Ošetřovatelská a sociální péče

Ošetřovatelskou a sociální péči zajišťuje kvalifikovaný personál podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 24 hod. denně. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník se zajímá o osobní přání uživatele, jeho cíle a potřeby a pomáhá mu v jejich uskutečňování. Spolu s uživatelem vytváří individuální plán sociální služby a pravidelně s uživatelem hodnotí naplňování osobních cílů. Při poskytování sociálních služeb vycházíme tedy ze skutečných potřeb a osobních cílů uživatele.

Péče o uživatele je zaměřena na:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • aktivizační činnosti (návštěvy dobrovolníků, zdravotních klaunů, zooterapie, muzikoterapie, trénování paměti, rehabilitační ošetřování)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatelé mohou za úhradu využívat služeb kadeřníka, pedikérky či fyzioterapeuta.

Lékařská péče

Při vyžádání vyjádření o zdravotním stavu uživatele informuje osoba blízká praktického lékaře o sjednané sociální službě tak, aby praktický lékař mohl předepsat léky a pomůcky. Lékařskou péči, včetně předepisování léků, pomůcek pro inkontinentní uživatele a jiné zdravotnické pomůcky, předepisuje uživateli jeho stávající praktický lékař (doplatky za léky hradí uživatel). Lékařská služba je zajištěna 24 hodin denně. Při zhoršení zdravotního stavu jsou uživatelé ošetřeni lékařem, podle potřeby jsou přeloženi na ošetřovatelské nebo akutní lůžkové oddělení nemocnice.

Osobní věci potřebné při nástupu na sociální hospitalizaci

 • svrchní ošacení, spodní prádlo, župan, přezůvky, boty
 • hygienické potřeby (tekuté mýdlo, sprchový gel, šampon na vlasy, potřeby na holení a zubní hygienu, tělové mléko, krém, hřeben)
 • 4 ks jednorázových žínek na den
 • papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky
 • při inkontinenci čistící pěnu Menalind, ochrannou pastu Menalind
 • knihy, časopisy, psací potřeby, brýle, oblíbené obrázky či fotografie, ruční práce ap. (dle zájmu uživatele)
 • léky, inkontinenční pomůcky, vlastní rehabilitační a kompenzační pomůcky (francouzské hole, berle, případně invalidní vozík atp.)

Informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti zajišťuje zdravotně sociální pracovnice po telefonické nebo ústní domluvě.

FOTOGALERIE