Postup při podání stížnosti

Vedení Nemocnice Šumperk klade velký důraz na spokojenost pacientů. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči, které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, měla by obsahovat tyto náležitosti

  • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem)
  • podstatné okolnosti, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována)
  • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail
  • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele

Písemné podání stížnosti

Písemně lze stížnost zaslat  na adresu: Nemocnice Šumperk a.s., sekretariát, Nerudova 640/41, PSČ 787 01 Šumperk, nebo na e-mail: info@nemocnicesumperk.cz.

Postup při vyřizování stížnosti

Nemocnice Šumperk a.s. prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány budou jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována na sekretariátě společnosti a stěžovateli je vždy zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že stížnost nepřísluší Nemocnici Šumperk a.s., bude o této skutečnosti stěžovatel informován a stížnost bude postoupena věcně příslušnému subjektu.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány vedení nemocnice, které posoudí jejich obsah, závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci konkrétního oddělení.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnosti a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s vyřízením stížnosti, může podat stížnost správnímu orgánu, který udělil Nemocnici Šumperk a.s. oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru zdravotnictví, budova Regionálnhoí centra Olomouc, ul. Jeremenkova 40b, Olomouc, PSČ 779 11.

Své náměty a připomínky nám můžete sdělit

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z toho důvodu jsme nakloněni všem Vašim podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. V případě, že nejste spokojeni s nemocniční nebo ambulantní péčí, proberte svoje námitky s ošetřujícím lékařem, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s vrchní nebo vedoucí sestrou oddělení. Lze také oslovit přímo vedení nemocnice, které s Vámi Váš problém projedná.

Příčinou problému může být totiž mnohdy pouze nedorozumění, nebo nedostatečné vysvětlení, a proto kontaktujte co nejdříve:

  • osobně primáře oddělení (vedoucího pracoviště, vedoucí sestry), kterého se podnět týká
  • osobně vedení nemocnice (v případě nepřítomnosti jeho zástupce), nejlépe po předchozí telefonické domluvě na sekretariátě nemocnice, tel.: 583 335 001
  • telefonicky sekretariát nemocnice, tel.: 583 335 004

Ve všedních dnech mimo pracovní dobu, o sobotách, nedělích a svátcích je možné se vždy obrátit na vedoucího směny na příslušném pracovišti.