Správa a provoz

Oddělení Správa a provoz zajišťuje komplexně celé portfolio poskytovaných zdravotnických služeb, a to nejen v areálu nemocnice, ale i na samostatných pracovištích. Naším cílem je vytvořit optimální podmínky pro lůžkové i ambulantní provozy Nemocnice Šumperk tak, aby zdravotní personál mohl plně věnovat poskytování zdravotní péče. Komplexní logistická podpora se týká oblastí poskytování stravy, údržby a čištění prádla, provádění úklidu, oprav, investic, nezdravotnického zásobování a údržby venkovních prostor celého areálu.

Prádelenský provoz zajišťuje praní a žehlení včetně dopravy

Hlavním předmětem činnosti prádelny Nemocnice Šumperk je provádění služeb z oblasti praní s převahou péče o zdravotnické prádlo. Dlouhodobé zkušenosti s prováděnými službami spolu se znalostí trhu a odpovídajícím strojním zařízením jsou zárukou spokojenosti všech našich zákazníků.

Předmět činnosti:

 • evidence celkového množství a sortimentu prádla používaného na odd. nemocnice, zajišťování drobných oprav, značení prádla, evidenci a výměny opotřebených kusů
 • doprava prádla za využití potřebné dopravní a manipulační techniky (roltejnery, vozíky pro manipulaci s pytli, pytle pro ukládání použitého prádla)
 • expedice každodenních dodávek jednotlivým oddělením a ostatním zákazníkům, včetně dopravy
 • každodenní svoz použitého prádla z oddělení a od ostatních zákazníků
 • dezinfekční praní a žehlení prádla
 • provádění veškerých manipulačních činností na oddělení nemocnice pracovníky prádelny
 • dodržování hygienických standardů pro manipulaci s prádlem na jednotlivých oddělení nemocnice

Praní prádla je součástí komplexu námi poskytovaných služeb, tedy včetně žehlení, oprav, dopravy, manipulace a půjčování prádla. Prádlo je ošetřováno moderními technologickými postupy firmy CHRISTEYNS s.r.o. Ekologicky šetrné technologie chemodezinfekčního a termodezinfekčního praní zaručují stálobarevnost a dlouhou životnost prádla. Při manipulaci se zdravotnickým prádlem jsou dodržovány přísné hygienické předpisy, které stanoví příloha 4 č. 5 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. upravující zacházení s prádlem ve zdravotnických zařízení.
Prádelna je vybavena velkokapacitními stroji a výkonnou žehlící technikou, jež umožňuje velmi dobrou kvalitu zpracování.

Dalším prvkem naší činnosti je půjčování prádla. Služby spojené s praním prádla zajišťujeme pro cca 400 klientů.

Stravovací provoz a nutriční terapeuti

Stravovací provoz má celkem 31 pracovníků. Odborná část stravovacího provozu je vedena nutričními terapeutkami. Ekonomický úsek mají na starosti skladové referentky. Zásobování zajišťují skladnice. Rozvoz stravy, kterou kuchaři připravili, zajišťují řidiči. O sanitaci stravovacího provozu pečují pomocnice.

Stravovací provoz je uzavřený typ společného stravování zabezpečující stravovací služby (výroba, příprava a podávání pokrmů a nápojů) pro několik specifických skupin. Mezi nejpočetnější se řadí gastronomická služba ve vztahu k pacientům, která je součásti léčebného procesu, zahrnující cca 20 druhů diet a průměrný počet stravovacích pacientů denně je 400. Následuje závodní stravování (cca 400 jídel denně) s možností výběru 3 druhů jídel,z toho jedno je vegetariánské. Jednou měsíčně se připravuje strava z cizích kuchyní. Poskytuje také služby komerčního charakteru (občerstvení pro ústavní semináře, k životním výročím apod.) Odlišnosti jsou dány složením strávníků a jejich zvyklostmi se snahou stravovacího provozu prosazovat racionální nutričně odpovídající skladbu stravy.
Stravovací provoz má certifikační osvědčení " zavedení systému kritických bodů (HACCP)".

Nutriční terapeutky jsou zdravotnickými pracovníky, kteří pracují v oblasti nutriční péče. Zajišťují dietetickou a nutriční péči pro nemocné v rozsahu:

 • administrativním (normování stravy, příprava jídelních lístků a dodržování požadavků biologických a energetických hodnot pro jednotlivé diety)
 • ekonomickém (zajišťování vhodných surovin, dodržování stravovací jednotky)
 • edukačním (připravují edukační materiály pro nemocné v souladu s aktuálním zdravotním stavem v oblasti nutriční a dietologické)
 • konziliární (na základě vyhodnocení nutričního stavu nemocného nastaví adekvátní dietní režim)

Nutriční terapeutky kontrolují dodržování hygienických zásad podávání stravy nemocným, dodržování norem a technologií potřebných pro přípravu léčebné výživy.

V květnu 2001 byla zřízena nutriční ambulance, kde pracují nutriční terapeutky. Nutriční terapeutky pracují externě v zařízeních: Diakonie Sobotín, Nemocnice Červená Voda. Od roku 2010 rozšíření ambulantní péče ve spolupráci s lékařem nutricionistou.

Správa budov

Oddělení zajišťuje:

 • evidenci a třídění poštovních zásilek a balíků,
 • celoroční údržbu areálu,
 • telefonní spojení,
 • manipulaci s písemnostmi v centrální spisovně,
 • nájem a správu bytových a nebytových prostor v areálu nemocnice,
 • evidenci pozemků a staveb,
 • provádění /dodavatelsky/ stavebních úprav a technického zhodnocení budov,
 • projektovou dokumentaci stavebních úprav a investičních akcí,
 • stavební a kolaudační řízení,
 • archivuje původní projektovou dokumentaci.

Technické oddělení

Hlavním předmětem činnosti technického oddělení Nemocnice Šumperk je zajištění provozu, servisu a prohlídek technického vybavení nemocnice.

Do této oblasti spadá:

 • výroba a zásobování tepla a teplé užitkové vody, provoz výměníkových stanic
 • výroba a zásobování technologické páry, provoz výměníkových stanic
 • přenos a dodávka elektrické energie, zajištění provozu náhradního zdroje elektrické energie a bateriových zdrojů pro jednotlivé objekty
 • zásobování technologií zemním plynem
 • zajištění dodávek medicinálních plynů (kyslík O2, rajský plyn N2O, stlačený vzduch) a s tím související provoz jednotlivých stanic a zdrojů jako je kompresorová stanice nebo vákuová stanice, stanice kyslíku a stanice N2O
 • zajištění technického provozu rehabilitačního bazénu
 • zajištění provozu zdvihacích zařízení (výtahy)
 • zajištění provozu vzduchotechnických, chladících a klimatizačních zařízení
 • zajištění provozu tlakových nádob
 • zajištění oprav, prohlídek, servisu a revizí na vyhrazená technická zařízení
 • zajištění běžných oprav ostatních zřizovacích předmětů a technologií v areálu nemocnice (voda, topení, elektroinstalace apod.)

Oddělení úklidu

Oddělení úklidu má celkem 91 pracovnic. Pracovnice úklidu a kuchyněk pracují v jednosměnném provozu. Zajišťujeme úklid a manipulaci s odpady na všech lůžkových odděleních, ambulancích, operačních a zákrokových sálech, centrální sterilizace, včetně kuchyněk lůžkových odděleních.

Činnosti úklidu nemocnice:

 • luxování nebo zametení všech povrchů včetně schodišť
 • stírání podlahových krytin
 • stírání prachu ze stolů a nábytku (do výšky 1,7m)
 • ošetření ploch dezinfekčním prostředkem
 • otření pracovních míst a židlí
 • činnosti spojenou s kuchyňky na jednotlivých odděleních
 • mytí a dezinfekce koupelen a WC
 • leštění zrcadel a skleněných ploch,
 • otření parapetů,
 • mytí vstupních dveří
 • třídění a odnos odpadů
 • umytí výtahových dveří, kabiny a leštění zrcadla,

Úklid nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje specifické pracovní postupy a dodržování velmi přísných hygienických předpisů. Proto jsou naši zaměstnanci speciálně proškoleni nejen o bezpečnosti práce s infekčními materiály, ale i o používání dezinfekčních prostředků. Pracovníci úklidu zdravotnických zařízení musí být maximálně disciplinovaní a očkovaní proti Hepatitidě A, B.

NÁŠ TÝM

Vedoucí nutriční terapeutka

Lucie Šůstková, DiS.

583 335 113

Vedoucí prádelenského provozu

Ing. Vladimíra Kuglerová

583 335 123

Vedoucí úklidu

Ing. Oldřiška Hudská

583 335 109

Vedoucí správy budov, majetku a investic

Petr Viktorin

583 335 301

Vedoucí technického oddělení

Jiří Urban

583 335 302

Vedoucí oddělení zdravotnické techniky

Ing. Matěj Šťastný

583 334 589

Manažerka stravovacího provozu

Jitka Juřičková

606 652 120