NIP, DIOP, NVP

Následná intenzivní péče (NIP) resp. dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) plynule navazují na péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) a jsou neoddělitelnou součástí komplexní péče o těžce nemocné pacienty, u nichž selhávají základní životní funkce.

Následná intenzivní péče

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci. Jsou většinou ventilováni pomocí přístroje se zajištěním dýchacích cest tracheostomickou kanylou. Zároveň mívají různé invazivní vstupy a je nutností provádět základní vyšetření dle aktuálního stavu konkrétního pacienta.

Součástí péče o pacienty je i rehabilitační péče. Je rovněž umožněn denní kontakt příbuzných s pacientem a rovněž jejich pohovor s psychologem.

Hlavním posláním pracoviště NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad nejčastěji na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), popřípadě jiná oddělení či rehabilitační ústavy. Příjem pacienta na NIP je možný pouze z oddělení ARO, JIP nebo jiného oddělení.

Pacienti NIP

  • stavy po KPCR s různým stupněm post hypoxického poškození
  • CHOPN
  • stavy po polytraumatu, u kterých akutní fáze byla úspěšně zvládnuta v traumacentru
  • pacienti s traumatickým i netraumatickým krvácením do mozku s různým stupněm neurolog. deficitu
  • stavy po ischemických CMP
  • neurodegenerativní onemocnění
  • pacienti po neurochirurgických a kardiochirurgických zákrocích

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) je pracoviště poskytující intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomím a/nebo pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou péči o dýchací cesty. Touto péčí se rozumí zejména pravidelná toaleta dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání, nebulizace a péče o tracheostomii. Na oddělení DIOP jsou přijímáni pacienti z oddělení ARO, JIP či NIP.

Každý náš pacient má nejen jméno, ale i příběh a příbuzné a všichni patří do „rodiny našich klientů“.  Ne každého můžeme vrátit domů. Je velké procento pacientů s nepříznivou prognózou obnovení vědomí a soběstačnosti mající pouze tendenci se zhoršovat. Ovšem naší prací je i paliativní intenzivní ošetřovatelská péče. Pacienti, u kterých víme, že na dýchacím přístroji zůstanou závislí do konce života, je velká šance zajistit domácí ventilační péči a zaučit rodinu v péči o svého blízkého v domácím prostředí. Snažíme se zajistit pro pacienta ty nejpřijatelnější podmínky, umožnit maximální přítomnost rodiny, používání vlastních předmětů denní potřeby i oblíbených „předmětů“ z jejich běžného života, vyzdobit pokoj fotkami, obrázky, pouštět oblíbenou hudbu, vzkazy od příbuzných nebo vybírat programy v televizi. To vše jsou zdánlivé drobnosti, které pomáhají pacientům.

Otázka

Jaký je rozdíl mezi dlouhodobou intenzivní péčí a oddělením akutní intenzivní medicíny, když přístrojové vybavení a erudice personálu musí být stejné?

Odpověď

Jsme samostatné oddělení, stranou nepřetržitého ruchu lůžek ARO, naši pacienti v noci spí a ve dne „žijí“ – i pro pacienty v kómatu dodržujeme běžný denní rytmus, čas určený na hygienu, na cvičení, na stimulaci i na zábavu, a to vše ve spolupráci s rodinou. Základem návratu do běžného života je začít znovu přijímat stravu, a to bývá mnohdy nejtěžší úkol a každodenní časově náročný nácvik. Nedílnou součástí je psychologická podpora pacientů a příbuzných, vždy jde o běh na dlouhou trať a vydržet, radovat se z drobných úspěchů a neztrácet naději při nelepšení nebo i zhoršení stavu je na naší práci nejtěžší.

Práce na oddělení NIP/DIOP je pro ošetřující personál svým rozsahem, nároky na osobní angažovanost, trpělivost a pochopení velmi fyzicky i psychicky náročná.

A musíme vyzvednout ještě jeden důležitý význam našeho oddělení, tím, že chronicky nemocného pacienta převezmeme z ARO, uvolní se zde lůžko, na kterém mohou zachránit život jinému člověku.

Informace ke stažení

FOTOGALERIE