O nemocnici

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel. Během roku je hospitalizováno přes 20 tisíc pacientů. Vysoce specializovanou péči zajišťuje především spektrum náročných operativních výkonů, kterých je ročně provedeno okolo 8 tisíc.

Historie

Dnes už bychom i v nejstarších plánech města Šumperka marně hledali Špitálskou uličku (dnešní Hanácká ulice), které vděčila za své pojmenování prvnímu šumperskému hospitálu (starobinci). Ten byl zde založen v polovině 15. století z odkazu pěti hřiven stříbra "Ctihodnou paní Klárou - matkou kněze Bartoloměje", jak zní zápis v nejstarší městské knize šumperské. Původní starobinec byl těsný, ale teprve až v roce 1756 zakoupila městská rada od občana Bernarda Kapsa dům č. 18 s rozsáhlou zahradou, kde zřídila městský špitál. Nově upravený hospitál byl už jednoposchoďový, s věžičkou a zvonkem, a dostal jméno Nemocnice sv. Martina. Sloužil tady městským chudým a nemocným skoro sedmdesát let. Dne 3. 4. 1828 vypukl v nemocnici požár, který ji úplně zničil. Spáleniště a velkou zahradu městská rada vyměnila za dům v dnešní Kozinově ulici. Nová budova Nemocnice sv. Martina, na kterou byly přemístěna pouze věžička se zvonkem, byla připravena sloužit svému účelu.

V roce 1858 daroval šumperský průmyslník Konstantin Zephyrescu městu jednoposchoďový dům na Kolišti č. 339 (dnešní Smetanovy sady) s přáním, aby v něm byla umístěna nemocnice. Město dar přijalo a 1. listopadu 1858 sem byli přeneseni ti špitálníci, kteří - jak praví zápis - "měli dobrou pověst". Ostatní, kteří požadavkům nevyhovovali, zůstali v Nemocnici sv. Martina. Zephyrescova nemocnice měla 4 pokoje po 18 lůžkách. Dům již neexistuje, byl zbořen v roce 1934.

V roce 1890 odkázal městu sobotínský farář Fr. Urtlauf 60 tis. zlatých na vybudování chudobince. Stavba byla zahájena na dnešní Nemocniční ulici a nový chudobinec otevřen v roce 1901.

Rok 1896 - založení nemocnice

Městská rada se myšlenkou výstavby nové nemocnice zabývala od roku 1880. Okolnosti stavbě nepřály, až teprve v roce 1893 byl impulsem ke stavbě velký finanční dar, který na stavbu nemocnice věnoval Dr. Carl Chiari. Ihned nato zahájil starosta Rytter von Tersch sbírku, která dovolila podle plánu architekta von Berghof z Vídně zahájit stavbu na podzim roku 1894. Při stavbě jako lékař a hygienik dohlížel Dr. August Hager, který působil v Zephyrescově nemocnici. Nákladem 100 tis. florintů vznikl krásný ústav. Hlavní budova se 2 pavilóny ležela ve velké zahradě. Vybavení bylo luxusní, sály a pokoje prostorné.

Nová nemocnice byla slavnostně předána veřejnosti 9. března 1896. Měla celkem 70 lůžek, z toho 20 jen pro nouzové umístění. Prvním primářem nemocnice byl August Hager, s ním sloužili v nemocnici další čtyři lékaři a pomáhali jim ještě tři městští lékaři. V nové nemocnici bylo společné chirurgické a gynekologické oddělení.

Krátce poté byl postaven další pavilón interního oddělení (dnes už bývalá budova ORL), sesterský dům s kaplí, ubikace personálu a prádelna. Těsně před válkou v roce 1913 byly k chirurgickému oddělení přistaveny 2 operační sály, které svou definitivní podobu získaly v roce 1924. V roce 1935 byla postavena izolační budova (dnes interna). V roce 1942 byli z šumperského chudobince vystěhování chovanci. Vznikl zde lazaret, který byl po roce 1945 adaptován na nové stolůžkové gynekologicko-porodnické oddělení.

Koncem roku 1945 měla nemocnice již 400 lůžek s oddělením chirurgickým, interním, krčním a očním. Gynekologické oddělení bylo dočasně umístěno do budov lázní ve Velkých Losinách. Postupně se prováděly i nezbytné vnitřní úpravy a vznikala další oddělení, například dětské, kožní, ortopedické či neurologické. V roce 1954 byla vybudována transfúzní stanice.

I poté se Nemocnice Šumperk postupně dále rozrůstala, aby vyhověla potřebám poskytování kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče v nových prostorách s potřebným moderním přístrojovým vybavením. Rozšiřovalo se také spektrum poskytované léčebné péče. V tzv. OKALu bylo vybudované oddělení tělovýchovného lékařství (1979). V roce 1982 se dokončila výstavba moderního pavilónu pro oddělení anesteziologicko-resuscitační a oddělení klinické biochemie. Oddělení neurologické, kožní a oční se přestěhovalo do nového stopadesátilůžkového pavilónu v roce 1985. V průběhu osmdesátých let minulého století se v areálu nemocnice budovalo další zázemí - hromadné garáže pro dopravní zdravotnickou službu, náhradní zdroj elektrické energie či sklady všeobecného materiálu.

V roce 1988 byla dokončena I. etapa výstavby příjmových a pohotovostních služeb. Rekonstrukcí budovy bývalých jeslí na ulici B. Němcové v roce 1994 a finančním zajištěním Dostálovy nadace získala nemocnice důstojné prostory na provozování oddělení alergologie a klinické imunologie.

Velkou stavební akcí byla tzv. "Dostavba nemocnice Šumperk" - výstavba nového chirurgického komplexu, která byla zahájena 28. 9. 1988. Úspěšně byla dokončena po 5 letech vypjatého úsilí v prosinci roku 1993. Akce také zahrnovala dostavbu druhého stopadesátilůžkového pavilónu pro oddělení chirurgické, ortopedické a traumatologické, dále výstavbu nové lékárny a výrobny infúzních roztoků (provoz VIR ukončen v prosinci roku 2002). V chirurgickém komplexu byly umístěny moderní operační sály, které umožňují poskytování i vysoce specializované zdravotní péče (totální náhrady váhonosných kloubů, kardiostimulace, cévní chirurgii). Dále tam bylo nové rehabilitační oddělení a radiodiagnostické oddělení vybavené nejmodernější diagnostickou technikou (počítačový tomograf Sytec 3000 firmy GE a další).

V roce 1996 se přestěhovalo oddělení gynekologicko-porodnické, dětské, neurologie a oční do I. lůžkového pavilonu a uvolněné prostory (historické budovy gynekologie) zabralo oddělení kožní a geriatrické. Rozšířilo se onkologické oddělení a zřízen byl stacionář. Byla provedena digitalizace telefonní ústředny. V dubnu roku 2002 skončila rozsáhlá rekonstrukce budovy hematologicko-transfúzního oddělení. Byl adaptován zákrokový sálek na oddělení chirurgické JIP na intenzivní lůžka a rozšířena interní a chirurgická JIP.

Vybudování dialyzačního střediska

Vzrůstající počet pacientů s nefrologickým onemocněním a potřeba zajištění péče o tuto skupinu pacientů se řešila vybudováním hemodialyzačního střediska. Ze zrekonstruované budovy bývalého očního oddělení na Nemocniční ulici vzniklo nové, moderní hemodialyzační středisko. Provoz byl zde zahájen 1. 2. 1996. Středisko se stalo nezbytným zařízením pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Od června 2004 disponuje dialyzační středisko novým sálem o kapacitě 11 dialyzačních lůžek.

Rok 1995 - privatizace

Přelom pro nemocnici znamenal rok 1995 spojený s její privatizací. V roce 1992 založilo 5 zástupců managementu nemocnice soukromou společnost Nemocnice Šumperk, spol. s r.o., která vypracovala a podala privatizační projekt. Ten měl zajistit i v budoucnu provoz nemocnice jako jediného funkčního celku. Prvního března 1995, na základě usnesení vlády ČR a po podpisu kupní smlouvy s Fondem národního majetku ČR, převzala společnost privatizovaný majetek a zahájila svou odbornou činnost. Následně se rozšířil počet společníků. Nemocnici Šumperk, spol. s r.o. tvořilo 13 společníků z řad managementu nemocnice (představitelé vedení, primáři oddělení) a 1 právnická osoba - Město Šumperk. V období po privatizaci se nemocnice potýkala s nemalými finančními problémy. Systém úhrad za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven se neustále měnil a finanční příjmy nestačily na úhradu privatizačního dluhu a zároveň pokrytí nároků na investiční rozvoj a obnovu nemocnice.

Rok 2004

Nemocnice se stala členem skupiny AGEL jako Šumperská nemocnice a.s. V rámci skupiny AGEL nemocnice fungovala více jak 10 let a za tu dobu prošla spoustou změn.

Rok 2015

1. 4. 2015 je dalším milníkem v historii nemocnice, která se k tomuto datu plně osamostatnila a vyčlenila ze skupiny AGEL. V příštích letech nemocnici čekají velké plány, které nadále povedou k dalšímu zkvalitňování lékařské péče.

SPOJTE SE S NÁMI