Zdravotnická dokumentace

Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace v Nemocnici Šumperk a.s?

1. Pacient nebo zákonný zástupce pacienta, opatrovník

Možnosti podání žádosti a ověření totožnosti žadatele:

 • Sepsání žádosti osobně na oddělení – je nutné předložit občanský průkaz (u cizince cestovní doklad), popř. rodný list dítěte (když není shoda příjmení dítěte a zákonného zástupce a příslušnost k dítěti nelze ověřit z občanského průkazu). Žádost se podepisuje v přítomnosti zaměstnance nemocnice. Pokud žádá opatrovník, je potřeba předložit také kopii rozhodnutí soudu o ustanovení dotyčné osoby opatrovníkem pacienta.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb – na žádosti je nutno úředně ověřit podpis žadatele (u notáře, advokáta, na poště, obecním úřadě). Pokud žádá opatrovník, je potřeba dále přiložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem pacienta.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky – nutné přiložit také rodný list dítěte (když není shoda příjmení dítěte a zákonného zástupce), v případě opatrovníka rozhodnutí soudu o ustanovení dotyčné osoby opatrovníkem pacienta.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím e-mailu s alespoň zaručeným elektronickým podpisem – nutné přiložit také rodný list dítěte (když není shoda příjmení dítěte a zákonného zástupce), v případě opatrovníka rozhodnutí soudu o ustanovení dotyčné osoby opatrovníkem pacienta.

2. Pěstoun nebo jiná pečující osoba

Možnosti podání žádosti a ověření totožnosti žadatele:

 • Sepsání žádosti osobně na oddělení – je nutné předložit občanský průkaz a příslušné rozhodnutí soudu.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb – je nutné zaslat žádost s úředně ověřeným podpisem žadatele a úředně ověřenou kopii či opis příslušného rozhodnutí soudu.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky – nutné doložit také příslušné rozhodnutí soudu.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím e-mailu s alespoň zaručeným elektronickým podpisem – nutné doložit také příslušné rozhodnutí soudu.

3. Osoba určená pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem

Osoba je zaznamenána v Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu. Tento záznam obsahuje údaje o pacientem určených osobách, jimž lze poskytovat informace o jeho zdravotním stavu v celém nebo omezeném rozsahu, včetně souhlasu, aby bylo těmto osobám umožněno nahlížení i pořízení výpisů nebo kopií.

Možnosti podání žádosti a ověření totožnosti žadatele:

 • Sepsání žádosti osobně na oddělení – je nutné předložit občanský průkaz (příp. cestovní doklad) pacientem určené osoby.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb – nutno na žádosti úředně ověřit podpis.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím e-mailu s alespoň zaručeným elektronickým podpisem.

4. Osoba blízká*

*(jde-li o pacienta, jenž s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, nebo zemřel a během svého života nevyslovil zákaz podávat těmto osobám informace)

Možnosti podání žádosti a ověření totožnosti žadatele:

 • Sepsání žádosti osobně na oddělení – je nutné předložit občanský průkaz (příp. cestovní pas), kopii listiny prokazující vztah žadatele k pacientovi (př. rodný nebo oddací list, čestné prohlášení s uvedením vztahu žadatele k pacientovi podepsané před zaměstnancem nemocnice, který ověřuje totožnost a oprávnění žadatele).
 • Odeslání žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb – musí k žádosti přiložit úředně ověřenou kopii dokumentu prokazující vztah žadatele k pacientovi (př. rodný nebo oddací list), na žádosti i na případném čestném prohlášení o vztahu žadatele k pacientovi nutno úředně ověřit podpis.
 • Odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky – nutné k žádosti přiložit dokument prokazující vztah žadatele k pacientovi (př. rodný nebo oddací list, čestné prohlášení s uvedením vztahu žadatele k pacientovi).
 • Odeslání žádosti prostřednictvím e-mailu s alespoň zaručeným elektronickým podpisem – nutné k žádosti přiložit dokument prokazující vztah žadatele k pacientovi (př. rodný nebo oddací list, čestné prohlášení s uvedením vztahu žadatele k pacientovi).

Pozn.: Zákaz podávání informací o zdravotním stavu nebude respektován v případě, že je to v zájmu ochrany zdraví těchto osob nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu (např. pacient trpí infekční nemocí).

* Příbuzný v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci), sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Přílohy ke stažení

SPOJTE SE S NÁMI