Kamerový systém

V nemocnici Šumperk je zavedeno monitorování určených prostor prostřednictvím kamerového systému se záznamem.

Úvodní informace

V nemocnici Šumperk je zavedeno monitorování určených prostor prostřednictvím kamerového systému se záznamem. Místa takového monitorování jsou označena informační cedulí a jedná se o vstupy do budov, např. vchody do budov pro veřejnost, vjezdy/výjezdy vozidel, např. hlavní vjezd do areálu, vjezdy do garáží, zabezpečené oblasti a místnosti (místa), kde se nachází předmět chráněného zájmu, chodby a prostory u čekáren, spojovací chodby budov, vstupy do výtahů nebo nákladové rampy, např. v rámci distribuce léků, bezprostřední okolí budov NŠ apod.

Kamerové systémy jsou instalovány tak, aby subjektům osobních údajů:

 • nebyla způsobena újma na jejich právech, zejména na právu zachování lidské důstojnosti,
 • byla respektována ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života,
 • byla zachována ochrana před napadením agresivními osobami (pacienty, doprovodem atd.).

Každá informační cedule obsahuje také kontaktní údaje na osobu, na kterou se můžete v rámci zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů obrátit.

Ubezpečujeme vás, že k vašim údajům nezíská přístup žádná nepovolaná osoba. Všechny osoby, které se k vašim osobním údajům mohou v souvislosti s provozováním kamerového systému dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni naši pracovníci (od lékaře, technika až po poskytovatele úklidu) jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Vzhledem k tomu, že péče o každého pacienta je vždy velmi individuální, výčet osobních údajů, které naleznete níže, je nejširší možný – jedná se o maximální množinu údajů, které o vás jako o pacientovi můžeme zpracovávat. Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od vás, nebo od lékařů, kteří o vás pečovali před námi.

 • údaje identifikační: podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.

V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje, které v rámci kamerového systému zpracováváme, jsou vedeny pouze v elektronické podobě.  Nakládání s kamerovými záznamy podléhají přísným technickým a organizačním opatřením. Záznamy jsou ukládány v záznamovém zařízení, které je uloženo v místnostech řízeného vstupu osob. Přístup do kamerového záznamu je umožněn pouze oprávněným osobám na základě zadání přihlašovacích údajů. Nejsou vytvářeny nadbytečné kopie, kopie záznamu je vyhotovena pouze pro nutné uložení v rámci řešení protiprávního jednání. Všichni pracovníci jsou proškoleni k tomu, aby dbali v této souvislosti zvýšené opatrnosti.

Proč vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zajištění a sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách chodeb a čekáren; ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zvlášť ve večerních a nočních provozních hodinách; zajištění důkazu pro případ šetření bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání; monitorace čekáren pro zajištění plynulosti provozu.
Právním titulem tohoto zpracování je ochrana svých práv a právem chráněných zájmů správce.

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím subjektům je nepředáváme a pokud bychom tak chtěli učinit, musíme k tomu mít Váš souhlas.

V některých případech jsme však nuceni předat vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez vašeho souhlasu. V první řadě jsme v některých případech povinni předávat kopie záznamů orgánům činným v trestním řízení, pokud je záznam potřebný při řešení protiprávního jednání na základě zákona. V odůvodněném případě může kopii záznamu požadovat např. pojišťovna. 

Abychom zajistili provoz funkčního kamerového systému, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu. Při těchto činnostech nedochází ke zpracování osobních údajů.

Pro zpracování záznamů kamerových systémů Nemocnice Šumperk nevyužívá externí dodavatele/tzv. zpracovatele. Pokud bychom tak chtěli učinit, musíme mít s externím zpracovatelem uzavřenou písemnou smlouvu, která jej zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s osobními údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí. Stát se tak může pouze výjimečně, pokud k tomu udělíte souhlas, nebo pokud to stanoví právní předpis.

Jak dlouho vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Kamerový záznam je uchováván maximálně po dobu 7 dnů nebo kopie záznamu do vyřešení protiprávního jednání. Po vypršení této lhůty je zajištěna likvidace-mazání záznamu.  

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu v tomto souhlasu uvedenou.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjekt osobních údajů máte ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám také kopii zpracovávaných osobních údajů. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

 • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
 • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo osobně na adrese: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk,
 • e-mailem na e-mailové adrese: poverenec@nemocnicesumperk.cz,
 • telefonicky na lince: 583 334 535.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

SPOJTE SE S NÁMI

Odesláním registrace souhlasím se zasíláním newsletteru a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Informace o zpracování osobních údajů pro odběratele newsletteru.