Informace pro účastníky marketingových soutěží

Za účelem propagace některých činností nemocnice vyhlašujeme marketingové soutěže, do kterých se může přihlásit vypsaná kategorie osob. Organizace těchto soutěží vyžaduje zpracování některých osobních údajů, těmito údaji jsou zejména vaše iniciály a kontaktní údaje.

Úvodní informace

Naší hlavní činností je poskytování zdravotní péče, ať už se jedná o péči spočívající v prevenci, diagnostice, dispenzární péči, léčbě, posudkové péči, léčebně rehabilitační péči, ošetřovatelské péči, péči paliativní nebo lékárenskou. Za účelem propagace některých činností nemocnice vyhlašujeme marketingové soutěže, do kterých se může přihlásit vypsaná kategorie osob. Organizace těchto soutěží vyžaduje zpracování některých osobních údajů, těmito údaji jsou zejména vaše iniciály a kontaktní údaje. Vzhledem k tomu, že bez těchto údajů nelze marketingovou soutěž pořádat, rádi bychom vám poděkovali za důvěru a ubezpečili vás, že k vašim údajům nezíská přístup žádná nepovolaná osoba. Všechny osoby, které se k vašim osobním údajům mohou v souvislosti s účasti v marketingové soutěži dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni naši pracovníci (od lékaře až po poskytovatele úklidu) jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Výčet osobních údajů pro pořádání marketingových soutěží je dán příslušným zaměřením takové soutěže. Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás.


  • údaje identifikační: jméno, příjmení, podoba ve formě fotografie či krátkého videozáznamu;
  • kontaktní údaje účastníka soutěže: adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;

V jaké formě jsem mé osobní informace zpracovávány?

Veškeré osobní údaje, které se od vás dozvíme a zpracováváme, jsou součástí přihlašovacího formuláře do soutěže. Formuláře vedeme pouze v papírové podobě. V průběhu pořádání soutěže či v rámci jejího vyhodnocení, mohou být pořízeny další osobní údaje, jako jsou fotografie nebo krátký videozáznam. Tyto záznamy jsou vedeny pouze v elektronické podobě. Veškeré osobní údaje uvedené v tomto odstavci mohou být uveřejněny na našich sociálních sítích a na internetových stránkách. Vězte, že nakládání s osobními údaji nebereme na lehkou váhu, a proto jsme přijali i další technická a organizační opatření. V elektronické podobě jsou záznamy vedeny pověřeným zaměstnancem oddělení marketingu. Papírová dokumentace je uchovávaná také na marketingovém oddělení, v uzamčených prostorách tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému přístupu. Nejsou vytvářeny nadbytečné kopie. Všichni pracovníci jsou proškoleni k tomu, aby dbali v této souvislosti zvýšené opatrnosti.

Proč Vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účast v marketingové soutěži je zcela dobrovolná. Účelem zpracování vašich osobních údajů je organizační zajištění marketingové soutěže. Právním titulem tohoto zpracování je plnění smlouvy, která plyne z vašeho rozhodnutí přihlášením se k účasti na této akci.

Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, některé přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s vaším souhlasem.

Pro zajištění kvalitní marketingové propagace naší organizace využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o úpravu fotografie či videozáznamu. Jedná se zejména o zpracování vizuální a grafické, sestříhání, ozvučení, doplnění popisky či titulky. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů a mají s námi uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s vašimi údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Vězte, že své dodavatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o svá data nemusíte mít obavu. V současné době zpracovávají vaše osobní údaje následující kategorie zpracovatelů: marketingové společnosti.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí.

Jak dlouho Vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k tomu, že zpracováváme vaše údaje pouze v souvislosti marketingovou soutěží, budeme je uchovávat je po dobu 1 roku od jejího ukončení.

Pokud vaše údaje zpracováváme za jiným účelem, tedy zejména pokud je zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu v tomto souhlasu uvedenou.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Vaši účast v marketingové soutěži není možné bez zpracování vašich osobních údajů organizovat, máte ovšem ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Pokud jde o poskytování zdravotních služeb, zpracováváme vaše osobní údaje, jak již bylo uvedeno výše, v naprosté většině případů na základě zákona. Toto právo vám tak v postavení dárce plazmy zásadně nepřísluší.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk,
  • e-mailem na e-mailové adrese: poverenec@nemocnicesumperk.cz,
  • telefonicky na lince: 583 334 535.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.