Informace pro pacienty

Naší hlavní činností je poskytování zdravotní péče, ať už se jedná o péči spočívající v prevenci, diagnostice, dispenzární péči, léčbě, posudkové péči, léčebně rehabilitační péči, ošetřovatelské péči, péči paliativní nebo lékárenskou. Všechny tyto druhy zdravotní péče mají jedno společné – pro její výkon potřebujeme znát celou řadu vašich osobních údajů, a to zejména údajů, které lze nazvat jako údaje citlivé.

Úvodní informace

Naší hlavní činností je poskytování zdravotní péče, ať už se jedná o péči spočívající v prevenci, diagnostice, dispenzární péči, léčbě, posudkové péči, léčebně rehabilitační péči, ošetřovatelské péči, péči paliativní nebo lékárenskou. Všechny tyto druhy zdravotní péče mají jedno společné – pro její výkon potřebujeme znát celou řadu Vašich osobních údajů, a to zejména údajů, které lze nazvat jako údaje citlivé. Těmito údaji jsou zejména údaje o Vašem zdravotním stavu, v některých případech také údaje genetické, údaje o sexuálním životě a další údaje, které jsou součástí nejcitlivější sféry každého z nás. Vzhledem k tomu, že bez těchto údajů nelze poskytovat zdravotní péči na dostatečné úrovni, bychom Vám rádi poděkovali za důvěru a ubezpečili Vás, že k Vašim údajům nezíská přístup žádná nepovolaná osoba. Všechny osoby, které se k Vašim osobním údajům mohou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni naši pracovníci (od lékaře až po poskytovatele úklidu) jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Vzhledem k tomu, že péče o každého pacienta je vždy velmi individuální, výčet osobních údajů, které naleznete níže, je nejširší možný – jedná se o maximální množinu údajů, které o Vás jako o pacientovi můžeme zpracovávat. Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od Vás, nebo od lékařů, kteří o Vás pečovali před námi.

 • údaje identifikační: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění (není-li tímto číslem rodné číslo pacienta), kód zdravotní pojišťovny;
 • údaje o zdravotním stavu: zejména informace o zdravotním stavu pacienta, datum a čas přijetí pacienta do péče, datum a čas ukončení péče o pacienta, informace o přeložení pacienta k jinému poskytovateli, informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb; v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu jsou o pacientovi zpracovávány pracovní závěry a informace o konečné diagnóze, návrh dalšího léčebného postupu, informace o průběhu léčení, rozsahu poskytnutých nebo vyžádaných zdravotních služeb, údaje o aktuálním vývoji zdravotního stavu podle hodnocení sděleného pacientem, cílený objektivní nález, údaje o předepsaných léčivých přípravcích, potravinách pro zvláštní lékařské účely (včetně dávkování a počtu předepsaných balení) a zdravotnických prostředcích, údaje o podání léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely (včetně podaného množství), evidenční číslo podaného transfuzního přípravku, údaje o vybavení pacienta léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely (včetně množství) nebo zdravotnickými prostředky, údaje o vystavení příkazu ke zdravotnické přepravě, záznamy o provedené ošetřovatelské péči (včetně nutriční a léčebné rehabilitační péče), záznam o provedení očkování, záznam o udělení informovaného souhlasu/nesouhlasu s konkrétní zdravotní službou, záznam o použití omezovacích prostředků, stejnopisy lékařských posudků, žádanky o poskytnutí zdravotních služeb, informace o uznání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, výsledky vyšetření a dále jiné významné okolnosti související se zdravotním stavem pacienta, které byly zjištěny v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb;
 • kontaktní údaje pacienta: adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • další osobní údaje: fotografie pacienta, případně záznamy z hovorů, které monitorujeme za účelem zkvalitnění služeb.

V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje, které se o Vás v rámci poskytování zdravotní péče dozvíme a zpracováváme, jsou součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Zdravotnickou dokumentaci vedeme v tzv. smíšené podobě. Jedná se o situaci, kdy je část dokumentace vedena elektronicky a část v papírové podobě. Zákony, jimiž jsme jako poskytovatel zdravotních služeb vázáni, nám ukládají ve vztahu k uchovávání zdravotnické dokumentace celou řadu povinností, zejména s ní vždy musíme zacházet průkazně a se zvýšenou opatrností. Vězte, že nakládání s Vaší zdravotnickou dokumentací nebereme na lehkou váhu, a proto jsme přijali i další technická a organizační opatření. Dokumentace v elektronické podobě je vedena v nemocničním informačním systému, data z něj jsou uložena na serveru s vysokým stupněm zabezpečení a je striktně omezen přístup jednotlivých pracovníků k jejímu obsahu. Papírová dokumentace je uchovávaná v uzamčených prostorách tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému přístupu. Nejsou vytvářeny nadbytečné kopie. Všichni pracovníci jsou proškoleni k tomu, aby dbali v této souvislosti zvýšené opatrnosti.

Proč Vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace. Právním titulem tohoto zpracování je pak zásadně právě poskytování zdravotní péče, ať již se jedná o poskytování vyžádané péče na základě smlouvy o péči o zdraví nebo v případech neodkladné péče na základě zákonné povinnosti. Rozsah i povinnost zpracování osobních údajů upravují speciální zákony, kterými jsme vázáni.

V některých případech mohou být osobní údaje pacienta zpracovávány za jiným účelem než za účelem poskytování zdravotní péče. Takovým účelem může být zejména využití Vašich údajů pro klinické studie nebo pro účely naší propagace. V takovém případě jsou ovšem Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jehož udělení na Vás v žádném případě nesmí a nebude vynucováno. Svůj souhlas pak můžete kdykoli odvolat, případně využít i dalších práv s tímto spojených, o nichž vás důsledně poučíme ještě před udělením souhlasu.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat také za účelem vědy a výzkumu. Toto oprávnění je nám přiznáno přímo ze zákona. Za tímto účelem však vždy zpracováváme pouze údaje nezbytné, a to zásadně v takové podobě, aby nebylo možné Vás jednoduše identifikovat.

Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s vaším souhlasem. V některých případech jsme však nuceni předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez Vašeho souhlasu.

V první řadě jsme v některých případech povinni předávat Vaše osobní údaje na základě zákona. Zejména pak předáváme Vaše údaje, včetně údajů o zdravotním stavu, zdravotním pojišťovnám, aby mohla být vyúčtována zdravotní péče, kterou Vám poskytneme. Vaše údaje jsme oprávněni dále zpřístupnit na základě zákona, který upravuje poskytování zdravotní péče, tak, že povolíme vymezeným osobám nahlédnutí, vytvoření výpisu, nebo kopie Vaší zdravotnické dokumentace i bez Vašeho souhlasu. Zejména se bude jednat o zpřístupnění Vašich údajů orgánům státní správy (např. orgánům sociálního zabezpečení, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv atd.).

Abychom Vám zajistili poskytování kvalitní péče, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našeho informačního systému či správy zdravotnických přístrojů, které při poskytování zdravotní péče užíváme. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých Vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů a mají s námi uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s Vašimi údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Vězte, že své dodavatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o svá data nemusíte mít obavu. V současné době zpracovávají Vaše osobní údaje následující kategorie zpracovatelů: dodavatelé IT systémů, poskytovatelé údržby a servisu zdravotnických přístrojů.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí. Stát se tak může pouze výjimečně, pokud k tomu udělíte souhlas (např. pokud se účastníte klinické studie), nebo pokud to stanoví právní předpis.

Jak dlouho Vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k tomu, že v naprosté většině zpracováváme vaše údaje v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, je třeba uchovávat je po dobu, po níž zákon požaduje uchování zdravotnické dokumentace. Tato doba je tedy stanovena předpisem a činí 5 – 100 let, popř. 10 let od úmrtí pacienta, a to v závislosti na tom, o jakou část zdravotnické dokumentace se jedná.

Pokud vaše údaje zpracováváme za jiným účelem, než je poskytování zdravotních služeb, tedy zejména pokud je zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu v tomto souhlasu uvedenou.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů Vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jelikož zdravotní péči není možné bez zpracování Vašich osobních údajů poskytovat, jsou některá Vaše práva omezena zákonem. Zároveň máte jako pacient povinnost nám své údaje poskytnout. Neposkytnutí vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života. Jako pacient máte ovšem ve vztahu k Vašim osobním údajům následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K Vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni Vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Svého práva na přístup k osobním údajům můžete také využít v souladu s pravidly nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizovaní si výpisů a kopií.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, máte v případě že:

 • popíráte přesnost údajů, které o Vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, ku příkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
 • již více nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.


Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé Vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.


Pokud jde o poskytování zdravotních služeb, zpracováváme vaše osobní údaje, jak již bylo uvedeno výše, v naprosté většině případů na základě zákona. Toto právo Vám tak v postavení pacienta zásadně nepřísluší.


Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. K výmazu Vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále Vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo osobně na adrese: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk,
 • e-mailem na e-mailové adrese: poverenec@nemocnicesumperk.cz,
 • telefonicky na lince: 583 334 535.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.