Informace pro klienty lékárny

Jednou z našich dalších činností je poskytování zdravotních služeb, které spočívají v poskytování lékárenské a klinicko-farmaceutické péče, jejímž účelem je zejména zajišťování, uchovávání, výdej a prodej léčiv podle zákona o léčivech.

Úvodní informace

Jednou z našich dalších činností je poskytování zdravotních služeb, které spočívají v poskytování lékárenské a klinicko-farmaceutické péče, jejímž účelem je zejména zajišťování, uchovávání, výdej a prodej léčiv podle zákona o léčivech. Léčivé přípravky Vám velmi často vydáváme na základě lékařského předpisu – tzv. receptu, popř. žádanky (dále jako „recept“), který následně předkládáme zdravotním pojišťovnám za účelem poskytnutí úhrady. Prostřednictvím receptu se pak můžeme seznámit s vašimi osobními údaji a tyto osobní údaje zpracovávat. Všechny osoby, které se k vašim osobním údajům mohou v souvislosti s výkonem naší činnosti dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni naši pracovníci (od farmaceuta až po pracovníka úklidu) jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zásadně o vás zpracováváme ty údaje, které jsou vedeny na lékařském předpisu léčivého přípravku – tzv. receptu. Jedná se zejm. o následující údaje, přičemž rozsah těchto údajů je vymezen v právním předpise:

  • údaje identifikační: kód zdravotní pojišťovny, jméno, příjmení, číslo pojištěnce, datum narození;
  • údaje kontaktní: kontaktní adresa, vaše telefonní číslo (pokud jste s vyplněním telefonního čísla souhlasili při vystavování poukazu);
  • údaje o zdravotním stavu: předepsaný léčivý přípravek a jeho identifikace, individuální znaky léčivého přípravku, diagnóza, pro kterou je léčivý přípravek předepsán.

V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i v elektronické podobě. Pokud jde o recepty, které plně hradí pojišťovna, jsme povinni odeslat jejich originál a uchovávat kopii. Pokud se jedná o recept na léčivo, které pojišťovna nehradí, ponecháváme si originál takového poukazu.

Proč Vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zajištění poskytování zdravotních služeb spočívající ve výdeji léčivých přípravků. Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli příslušný léčivý přípravek vydat, a zároveň abychom jeho úhradu uplatnili u zdravotní pojišťovny, jejímž jste pojištěncem. Rozsah i povinnost zpracování osobních údajů upravují speciální zákony, kterými jsme vázáni. Naše právní povinnost je tak právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů.

Pokud bychom měli zájem zpracovávat údaje k jiným než uvedeným účelům, učiníme tak pouze na základě vašeho souhlasu s takovým zpracováním.

Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s vaším souhlasem. V některých případech jsme však nuceni předat vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez vašeho souhlasu.

V první řadě jsme v některých případech povinni předávat vaše osobní údaje na základě zákona. Zejména pak předáváme vaše údaje, včetně údajů o zdravotním stavu, zdravotním pojišťovnám, aby mohly být vyúčtovány léčivé přípravky, které vám poskytneme.

Abychom vám zajistili poskytování kvalitní péče, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našeho informačního systému. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů a mají s námi uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s vašimi údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Vězte, že své dodavatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o svá data nemusíte mít obavu. V současné době zpracovávají vaše osobní údaje následující kategorie zpracovatelů: dodavatelé IT systémů.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí. Stát se tak může pouze výjimečně, pokud k tomu udělíte souhlas, nebo pokud to stanoví právní předpis.

Jak dlouho Vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k tomu, že v naprosté většině zpracováváme vaše údaje v souvislosti s vydáváním léčivých přípravků, uchováváme je po dobu 5 let tak, jak nám to ukládá zákon.

Pokud vaše údaje zpracováváme za jiným účelem, než je výdej a úhrada léčivých přípravků, tedy zejména pokud je zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu v tomto souhlasu uvedenou.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jelikož vydávání léčivých přípravků není v řadě případů možné bez zpracování vašich osobních údajů, jsou některá vaše práva omezena zákonem. Zároveň máte jako klient lékárny do jisté míry povinnost nám své údaje poskytnout. Neposkytnutí vašich osobních údajů může znamenat, že vám nebudeme moci vydat léčivý přípravek, a tím může dojít k poškození vašeho zdraví. Jako klient lékárny máte ovšem ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáme, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).


Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Pokud jde o poskytování zdravotních služeb, zpracováváme vaše osobní údaje, jak již bylo uvedeno výše, v naprosté většině případů na základě zákona. Toto právo vám tak v postavení klienta lékárny zásadně nepřísluší.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na osobu, která má v organizaci ochranu osobních údajů na starosti, a to následujícími způsoby:

  • poštou nebo osobně na adrese: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk,
  • e-mailem na e-mailové adrese: poverenec@nemocnicesumperk.cz,
  • telefonicky na lince: 583 334 535.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

SPOJTE SE S NÁMI

Odesláním registrace souhlasím se zasíláním newsletteru a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Informace o zpracování osobních údajů pro odběratele newsletteru.